Folkeskolen
Vores værdiregelsæt

Værdi- og ordensregler for Sankt Annæ Gymnasium, grundskolen Københavns kommunes Sangskole.

 

Værdigrundlag

Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium.

Skolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd.

 

Pædagogisk grundlag

Det enkelte barn, det enkelte hjem og Sankt Annæ Gymnasium har valgt hinanden. Det fører naturligt til, at alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde og fællesskab gennem hele skoleforløbet.

 

Målsætning:

 • Vi udvikler den enkelte elevs potentiale i sang og folkeskolens fag gennem faglig fordybelse, tværfaglighed, kreativitet og samarbejde
 • Vi styrker elevens selvværd, lyst til læring og sans for kvalitet
 • Vi skaber berigende oplevelser, når den enkelte yder sit bedste i samarbejde med elever og lærere samt professionelle sangere og musikere
 • Eleverne oplever en tryg skolestart og et trygt skoleforløb
 • Eleverne oplever, at deres indsats har betydning for fællesskabet i klassen og for helheden i koret

 

Forudsætning:

 • at skolen i sin undervisning lægger vægt på evnen til at arbejde selvstændigt og sammen
 • at skolen i sin undervisning lægger vægt på evnen til at arbejde fokuseret og målrettet
 • at skole, hjem og elev deltager aktivt i opfyldelsen af målsætningen
 • at eleven har mødepligt til korenes prøver, koncerter og kirketjenester, da korsangen er en integreret del af skolegangen
 • at deltagelse i fritidsaktiviteter, fx andre kor eller andre arrangementer, hverken tidsmæssigt eller vokalt til hinder for skolegangen og korarbejdet på SAG
 • at lærere og ledelse sætter faglig kompetence, efteruddannelse og udvikling højt
 • at undervisningsmiljø og undervisningsmidler fortsat udvikles
 • at skolens ferieplan overholdes

 

Ordensregler og forpligtelser på Sankt Annæ Gymnasium

Præcisering af forpligtelser ved at gå på Sankt Annæ Gymnasium: Deltagelsen i Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor omfatter alt det repertoire, som indgår i korenes sæsonplaner. Herunder optræden ved kirkelige handlinger, hvor korene står for de musikalske indslag.

Når drengene går i 5.-7. klasse, og pigerne går i 6.-9. klasse, er de medlemmer af koncertkorene. De kan i disse år normalt ikke samtidig synge i andre kor eller andre sammenhænge end hhv. Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor. Hermed tages der hensyn både til kontinuiteten i korenes aktiviteter og til den enkelte elevs stemmebrug.

 

Ekstraordinær frihed

Fritagelse fra den almindelige undervisning og fra korenes aktiviteter skal altid ske i samråd med skolen, således at vi sammen har mulighed for at sikre:

 • at eleven og klassen ikke mister noget fagligt
 • at eleven ikke sættes uden for fællesskabet i skolegangen og korsangen
 • at den enkelte elev lever op til sine forpligtelser i koret for derigennem at sikre dets samlede kvalitet
 • at elevens samlede fravær ikke bliver bekymrende

Kontaktlæreren kan via kontaktbogen på Intra give eleven fri 1 dag. Hvis der på denne dag er koraktiviteter uden for almindelig skoletid skal anmodning om fritagelse også sendes til korlederen i meget god tid.

Der gives normalt aldrig fri på dage med koncerter eller andre vigtige begivenheder på skolen eller i korene.

Anmodning om ekstraordinær frihed på 2 eller flere dage skal ske i dialog med skolens og korenes ledere. (Anvend ansøgningsskema fra Intra).

Køb derfor ikke flybilletter, før du har sikret dig, at det ikke falder sammen med koncerter eller andre vigtige begivenheder på skolen eller i korene. Korenes sæsonplaner og faste koncertdage findes på Intra.

 

“Takt og tone”

 • Du skal bruge din sunde fornuft
 • Du skal tage hensyn til andre
 • Du skal rydde op efter dig
 • Du skal tale ordentligt

 

Trivsel

Alle har et medansvar for at skabe trivsel og tryghed.

Oplever eleven negative handlinger, som fx chikane, mobning eller voldsom adfærd, skal en voksen altid kontakte.

Dette kan være en lærer, forælder eller skolens ledelse, som alle har pligt til at gribe ind og hjælpe.

 

Frikvarterer

Skolegården kan benyttes af elever fra 3. til 6. til leg. Onsdag er boldfri. 7. årgang kan opholde sig i skolegården, men boldspil henvises til boldpladsen. ”Legepatruljen” er i skolegården hver dag i spisepausen. Her kan elever få inspiration til nye lege. Man må ikke færdes på skrænten op mod naboerne.

Leg med sne foregår for mellemtrinnets (3. – 6. kl.) vedkommende bagerst i skolegården og for udskolingens (7. – 9. kl.) vedkommende på boldbanen på Valbygårdsvej.

Elever i 7.- 9. klasserne, der har forældrenes samtykke, må forlade skolens område i forbindelse med de store frikvarterer, mellemtimer og i forbindelse med skolearbejde.

I frikvartererne kl. 9.45-10.00 og 13.40-13.50:
 • 3. – 9. kl. opholder sig udendørs, og klasselokalerne bliver aflåst
 • 7. – 9. kl. kan også opholde sig i kantinen
 • ved regn- eller snevejrsordning kan eleverne i 3. – 6. kl. opholde sig i klasselokalerne
 • eleverne kan benytte PLRC, hvis de skal låne/aflevere bøger eller laver skolearbejde, der fordrer brug af computer
I spisepausen kl. 11.30-11.50:
 • 3. – 7. kl. spiser i klassen med tilsyn
 • 8. – 9. kl. spiser i kantinen
I spisefrikvarteret kl. 11.50-12.10:
 • 3. – 6. kl. opholder sig i skolegården med tilsyn
 • 7. – 9. kl. kan benytte boldpladsen på Valbygårdsvej uden tilsyn
 • 7. – 9. kl. kan også opholde sig i kantinen

 

Brug af computere m.m

Computere bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant skolearbejde.

Det er altid læreren, der bestemmer, hvornår forskellige enheder må bruges i undervisningen.

Mobiler, iPads o.lign. er som udgangspunkt lukket ned i timerne.

Alle skal overholde god IT-etik på internettet.

Almindelige danske og internationale love om ophavsret m.m. skal overholdes. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af private computere på netværk.

Brugeren har selv ansvar for de handlinger, som han eller hun foretager.

Undgå unødig udskrivning – vær økonomisk.

 

Konsekvenser

Hvis en elev ikke overholder skolens regelsæt eller ikke lever op til forpligtelserne ved at gå på Sankt Annæ Gymnasium, vil skolen skride ind.

Dette vil ske i dialog med forældre, kontaktlærer og ledelse.

Vi vil tage udgangspunkt i elevens faglige, personlige og konkrete sociale situation.

Skolen kan give en mundtlig advarsel og/eller en skriftlig advarsel.

Hvis eleven ikke respekterer disse, kan eleven blive bortvist eller udelukket fra skolens aktiviteter og arrangementer i en nærmere fastsat periode, ligesom et skoleskift kan komme på tale.

Ved særligt grove overtrædelser kan skolen iværksætte sanktioner uden advarsel.

Hvis der opstår varige stemmeproblemer eller andre vanskeligheder, som umuliggør deltagelse i korsangen, kan skoleskift helt undtagelsesvis komme på tale.

Dette vil dog først finde sted efter nøje samråd mellem skole og hjem.

Vedtaget af skolens bestyrelse 3. november 2016

KALENDER OG NYHEDER
 • Folkeskolen
  NYT OM AULA PÅ SAG
  Fra og med uge 43 skal alle forældre gå på AULA istedet for ForældreIntra.
  Læs mere, download dit barns skema og få hjælp, guides og vejledning
 • Folkeskolen
  Vi styrker udskolingen i folkeskolen – KBH!
  I perioden 2018-2021 har Københavns Kommune afsat 220 mio. kr. til at gøre folkeskolen mere attraktiv for de ældste elever. Alle byens skoler har fået flere penge pr. elev i 7. til 9. klasse, som de fx kan bruge på mere pædagogisk personale. Skolerne har derudover kunnet søge om penge til særlige aktiviteter omkring deres ældste klasser.
 • Folkeskolen
  Introaften for nye elever
  Tirsdag d. 19. marts bød folkeskolen velkommen til alle de nye elever og forældre, der starter i 3. klasse efter sommerferien.
 • Folkeskolen
  FN’s Verdensmål på skoleskemaet
  Vi sætter dette skoleår særligt fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • Folkeskolen
  Folkeskolen flytter midlertidigt til Carlsberg Byen
  Den 5. november 2018 flytter hele folkeskoleafdelingen midlertidigt til Carlsberg Byen
 • Folkeskolen
  Fejring af Lærernes Dag
  Fredag den 5. oktober fejrede vi Lærernes Dag på Sankt Annæ Gymnasium.
 • Folkeskolen
  VIDEO: 6.V til “Coding Class” hos TDC
  6.V besøgte TDC for at præsentere deres kodeevner og gode idéer. Se hvordan det gik for sig her.
 • Folkeskolen
  Oliver Twist
  5. klassernes årlige teater - denne gang var det Oliver Twist.
  Her er et smugkig indenfor.
 • Folkeskolen
  9. klassernes sidste skoledag
  Den 31. maj fejrede vi 9. klassernes sidste skoledag. Se billeder fra dagen her.
 • Folkeskolen
  SKAKMESTRE!
  Se lige pokalen her...